вторник, 12 август 2008 г.

Частен тъжител

Частен тъжител има при престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия (престъпления от частен характер). За разлика от престъпленията от частно-публичен х-р, има 4 групи престъпления от частен х-р :
1. Чл. 161,ал.1 НК - Престъпления против телесната цялост и здравето; обида и клевета; издаване на чужда тайна и принуда.
2. Чл. 175, ал.1 НК - Престъпления против правата на гражданите.
3. Чл. 218 в, НК- Престъпления против частната собственост.
4. Чл. 348 б, НК- Престъпления против транспорта.
Причини за запазване на частния обвинител :
- Значително по- ниската степен на обществена опасност.
- Засягат строго лични интереси.
- Свързани са със специфичните отношения на родство.
Предпоставки за конституиране на частния тъжител :
1) Процесуална правоспособност- Право на тъжба - призната от закона възможност едно лице да сезира съда с искане за наказателно-правна защита и така да се установи в НП-с като страна, която повдига и поддържа обвинението - като главен обвинител.
Право на тъжба - характеристика :
- делимо и самостоятелно- колкото пострадали, толкова права на тъжба.
- наследимо- чл.80, изр.2 - наследява се правото на тъжба, а не правото на защита (то не може да се наследява). Това наследяване не е идентично с наследяването в гр.право. Тук всеки от наследниците наследява за себе си право на тъжба. Наследници по закон и по завещание- законът не поставя изискване да са само по закон. Ако вече е подадена молба от пострадалия и той почине, наследниците могат само да встъпят в процеса. Те не са обвързани от това, което той е поддържал като теза. Ако след това и наследникът почине, неговите наследници не могат да встъпят в п-са- само еднократно преминава по наследство правото на тъжба. Ако пострадалият няма наследници, прекратява се нак.производство.
2) Пострадал по смисъла на чл.80, НПК - Лице, чийто съставомерен интерес е бил накърнен. Престъпленията от частен характер са резултатни - в състава им е посочена негативна промяна в действителността. Пострадал по см. на чл.80 е този, който има пряк и непосредствен интерес тази промяна да не настъпи. Пострадал по см. на чл.80 може да е само ФЛ, а частен тъжител ще стане само това ФЛ, което упражни правото си на тъжба по съответния начин.
3) Вреди, които са причинени с това престъпление-това са увреждащи резултатни престъпления - вредите са имуществени и неимуществени, но да са пряка и непосредствена последица от деянието.
4) Процесуална дееспособност - като в ГПр.
5) Подаване на тъжба пред компетентен съд. - задължително в писмена форма.
- Да е подписана от подателя (чл.81), но няма пречка и от упълномощено лице. Ако не е подписана, все едно няма тъжба - сроковете продължават да текат. Подписът на легитимираното лице не може да се потвърди от наследниците.
- Да съдържа данни за лицето, което я подава - трите имена и местоживеене.
- Данни за лицето, срещу което се подава - трите имена и местоживеене. Чл.83 дава право на П. да иска от органите на МВР съдействие, когато не може да установи данните на лицето.
- Данни за обстоятелствата около извършеното престъпление - тъжбата трябва да очертава максимално ясно предмета на доказването.
- Време и място на престъплението - Времеизвършване и времеузнаване на престъплението.- има разлика м/у тях. Ако липсва посочване на времеузнаването- не би трябвало да се дава ход , а да се поиска конкретизация, т.к. от това зависи преклузивния 6-месечен срок за тъжбата. Времеизвършването е от значение за давностния срок. Ако липсват данни за местоизвършването, ВС приема, че местно компетентен е РС, където е подадена тъжбата.
- Не е необходимо в тъжбата да има пр. Квалификация - за факти, които не са посочени в тъжбата обаче, съдът не може да даде пр. квалификация.
- Да е указано изрично, че се иска наказателно преследване.
- Да се приложи доказателство за платена държавна такса.
- Тъжбата трябва да е подадена до компетентен съд - ако не е, това не влияе на преклузивния срок; дори по погрешка да е подадена до прокурор или да разследващ орган - също.
- Да е подадена с толкова преписи, колкото са подсъдимите.
- Да не е изтекъл 6-месечният преклузивен срок - чл.81,ал.3- от узнаване на престъплението / от момента на съобщаване, че е от частен, а не от общ х-р - Ако в хода на производството от общ х-р се установи, че е от частен х-р, срокът започва да тече от момента, в който се съобщи на пострадалия това.
Производството пред първа инстанция се образува по тъжба на пострадалия - с разпореждане на председателя на съда (чл.247,ал.1,т.2) - От този момент възниква фигурата на частния тъжител.
Ако тъжбата не отговаря на изискванията на чл.81 НПК, нак. производство не се образува, а образуваното се прекратява. Разпореждането на председателя на съда, с което се отказва образуване на производството, подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от момента на съобщаването на П. за това.
Процесуално положение на частния тъжител :
1. Субект на НП-с - осъществява основна функция на НП-с, обвинителната; осъществява лични права и интереси; има широки процесуални права (да се запознае с делото и да направи необходимите извлечения, да представя доказателства, да участва в съдебното производство, да прави искания, бележки и възражения, да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси, както и да оттегля жалбата си.) ;
2. Той участва в съдебното производство сам, следователно е страна в НПроцес.
3. Той е абсолютно необходим / задължителен участник, а не акцесорен. Това не значи, че той лично трябва да участва в нак. производство- може да упълномощи повереник (чл.24, ал.4, т.5- нак.производство не се образува ,а образуваното се прекратява, ако частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в съд. заседание на първоинстанционния съд без уважителни причини ; тази разпоредба не се прилага, ако вместо него се яви повереник.)
4. Той е господар на обвинението и на целия НП-с - От волята му зависят пределите на обвинението, предметът на доказване.
- Той има възможност да прекрати нак. производство- чл.24,ал.4, т.3,т.4,т.5 - три хипотези - изрично да оттегли тъжбата си; мълчаливо с конклудентни действия (не бъде намерен на посочения адрес или не се яви в съд. заседание и не изпрати повереник), а също и като постигне помирение с дееца. В тези случаи съдът е обвързан да прекрати нак.производство. Прокурорът обаче не може да прекрати нак.производство в съдебната фаза.
- Той има право да не допусне изпълнението на вече наложено с влязла в сила присъда наказание -ако го е поискал преди да започне неговото изпълнение (чл.84,ал.3,НК и чл.414,ал.1, т.3,НПК ) .
Съвместимост с други процесуални качества - Може да бъде още само граждански ищец. Не може да бъде разпитван като свидетел (чл.93,ал.3). Дори да стане граждански ищец, пак не може да бъде разпитван като свидетел. Защо не може да бъде свидетел?- частната тъжба определя предмета на доказване и не може обстоятелствата, които подлежат на доказване да бъдат доказвани с твърденията на този, който има интерес същите да бъдат приети за доказани.
Сравнение между частен обвинител, прокурор и частен тъжител :И тримата са субекти на НП-с; страни в съдебната фаза на п-са; осъществяват обвинителна функция. Но частният тъжител може да влияе върху хода на п-са и да доведе до неизпълнение на наказанието. Прокурорът и частният тъжител - упражняват правата си, ако желаят и в каквато интензивност желаят. Прокурорът е длъжен да упражнява правомощията си. Частният тъжител е пълен господар на обвинението. Частният тъжител може да прекрати наказателното производство, а частният обвинител не може. ЧТ е главен участник в нак. производство, а ЧО - акцесорен. ЧТ определя кръга на доказване, а ЧО действа в пределите на доказателствата, очертани с обвинителния акт на прокурора. ЧТ не може да бъде разпитван като свидетел,

Няма коментари: